แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ฉบับที่ 10

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation  สำหรับระบบโลจิสติกส์ขั้นสูง)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(ซื้อซอฟต์แวร์ simulation  สำหรับระบบโลจิสติกส์ขั้นสูง)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation  สำหรับระบบโลจิสติกส์ขั้นสูง)