แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ฉบับที่ 9

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่งสินค้าระดับประเทศ Cube MMM  Package)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่งสินค้าระดับประเทศ Cube MMM  Package)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่งสินค้าระดับประเทศ Cube MMM  Package)