แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 24

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถรองรับระบบคลาวด์และการทำงานในทุกสถานที่)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถรองรับระบบคลาวด์และการทำงานในทุกสถานที่)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถรองรับระบบคลาวด์และการทำงานในทุกสถานที่)