แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 23

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี)