แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ฉบับที่ 8

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PTV Viswalk)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PTV Viswalk)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร  PTV Viswalk)