แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 21

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูลพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
(โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูลพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูลพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)