แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 18

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จำนวน 7 รายการ)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จำนวน 7 รายการ)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จำนวน 7 รายการ)