สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ