สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ