สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ