สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกันยายน2565 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ