สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ