แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 17

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 32 ชุด)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 32 ชุด)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 32 ชุด)