แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ฉบับที่ 5

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักบรรณสารการพัฒนา)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
(สำนักบรรณสารการพัฒนา

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (สำนักบรรณสารการพัฒนา)