สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดดังแนบ