สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ