แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ฉบับที่ 4

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)