แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 11

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ)