สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563