สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ