สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ