สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ