สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ