แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ฉบับที่ 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2565(รปภ.และจราจร)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
(โครงการจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (โครงการจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน)