แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 5

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน)