สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dowload เอกสาร

รายละเอียดดังแนบ