แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 3

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง (Ring Main Unit) จำนวน 2 ชุด)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(ซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง (Ring Main Unit) จำนวน 2 ชุด)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง (Ring Main Unit) จำนวน 2 ชุด)