แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ( จ้างเหมาบริการจำนวน 5 )

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม
(จ้างเหมาบริการจำนวน 5 รายการ)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม (จ้างเหมาบริการจำนวน 5 รายการ)