แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ฉบับที่ 1

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชี)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม
(จัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม (จัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)