การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์