รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน