การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566