รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) สพบ.