รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน