แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)