เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ