กิจกรรมการมีส่วนร่วมและแผนการดำเนินงานองค์คุณธรรม ปี 2564