เรื่องที่ 13 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน