เรื่องที่ 15 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา