ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 4 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารจ้างเหมาบริการควบคุมไฟฟ้าและเครื่องกลปี 2567

รายละะอียดจ้างเหมาควบคุมไฟฟ้าและเครื่องกล ปี 2567

ตารางราคากลางควบคุมไฟฟ้าและเครื่องกล ปี 2567