เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(จ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4)

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้