สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์