ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Lexis Advance

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 538,000.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)