ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สตทัศนูปกรณ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566