ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

4. BOQ งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน