เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)