ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์