ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2ร่างประกาศ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ร่างประกวดจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2

2. ขอบเขตงานปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากรน จำนวน 1 งาน

3. ราคากลางปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน

4. แบบห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล

5. รายการประกอบแบบจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร

6. แผนการใช้พัสดุ งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร

7. ตารางเปล่าแผนการใช้พัสดุ งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร

8. BOQ งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร

9. BOQ เปล่า งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร