BCG พอเพียง” Series EP:19 Digitalization and the Agricultural Sector: Kubota Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

BCG พอเพียง” Series EP:19 Digitalization and the Agricultural Sector: Kubota Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในการสร้างประสบการณ์ที่นำเอานวัตกรรมล้ำสมัยมาแก้ปัญหาการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการเกษตรไทยให้ทันสมัย มีความแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตอย่างคุ้มค่า นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ มาเป็นหลักคิดใช้กับทุกโซนของฟาร์ม เช่น การนำโคกหนองนาโมเดลมาใช้วางแผนปรับพื้นที่ให้เหมาะสม หรือการใช้หญ้าแฝกยึดหน้าดินป้องกันการพังทลาย

ดิจิทัลกับภาคเกษตร
การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในภาคการเกษตรกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก เกษตรกรร้อยละ 80 ในเยอรมนีใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในหลายประเทศ มีการใช้อัลกอริทึมการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การระบาดของโรคในไร่อ้อย วิธีการใหม่ๆ กำลังยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่ระดับใหม่ของการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มแบบใหม่ ใช้ Internet of Things ซึ่งนำไปสู่การจับคู่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรกับตลาด
ประโยชน์ของการปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งใหม่นี้ชัดเจนและหลากหลาย—และหลายอย่างสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสัมผัสโทรศัพท์– เทคโนโลยีสามารถทำให้การเพาะปลูกสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้ต้นทุนแรงงานและวัสดุลดลง โดยประหยัดได้มากกว่าร้อยละ 30 มีการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในปริมาณที่น้อยลง ลดปริมาณการใช้น้ำลงอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ BCG ที่มุ่งลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถช่วยรับประกันความสม่ำเสมอของผลผลิต ช่วยให้เกษตรกรสร้างผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมเพื่อรายได้ที่สูงขึ้น และเพิ่มความหลากหลายของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม แน่นอนว่ามีความท้าทายซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชนบทและปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ

กรณีศึกษา Kubota Farm
Kubota Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 2433 ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประชากรในชนบทลดน้อยลงอย่างรวดเร็วและอายุเฉลี่ยของเกษตรกรปัจจุบันสูงถึง 67 ปี การใช้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ จึงอยู่ในระดับที่ก้าวหน้าเป็นพิเศษ เช่น รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ ระบบการจัดการฟาร์มบนคลาวด์ หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช เป็นต้น Kubota ได้เปิดศูนย์ R&D ที่ปทุมธานี ในปี 2559 นำเสนอ Kubota Agri Solutions ที่ช่วยจัดการไร่ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลังและอ้อย สำหรับเกษตรกรไทย และร่วมทุนกับเครือซิเมนต์ไทยพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ K-iField ระบบการจัดการฟาร์ม และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ KasetInno Market
Kubota Farm ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 271 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี เป็นความพยายามที่จะนำวิธีการที่ทันสมัยมาสู่การเกษตรของไทย เพื่อการศึกษาและสร้างประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง มีโซนการวิจัย โซนฝึกอบรม โซนที่ปรึกษาและโซนประสบการณ์ ทำให้เกษตรกรสามารถรับรู้และใช้นวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง เอาชนะความสงสัยหรือการต่อต้านเทคโนโลยี และเรียนรู้การนำแนวพระราชดำริต่างๆ มาปรับใช้อย่างเห็นผล

SDG1 #SDG9 #SDG10 #SuDSESC #Nida #NIDAThailand

ท่านใดสนใจรายละเอียด สามารถอ่านเพิ่มเติมจากบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษ “Thailand’s BCG Transformation: 40 Case Studies on the Bio-Circular-Green Strategy and the Sufficiency Economy Philosophy In Action” หน้า 212-217 ข้างล่างได้เลยค่ะ