เสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2566

เสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2566 

ในปี 2566 สถาบันมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมาย “Start & Strong” ซึ่งเป็นการปรับภาพลักษณ์และมุ่งเน้นการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ด้วยกลไก “Digital Marketing”

และในปี 2567 สถาบันได้วางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยในปีนี้ได้วางเป้าหมายสำคัญคือ “Strive” เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการภายในสู่ Smart Service & Administration ที่จะยกระดับการดำเนินงานด้วยระบบเทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งด้านการให้บริการ (E-Service) และการบริหารจัดการ (E-Administration)